DERS İÇERİĞİ

Modül 1: Nitel Araştırmayı Anlamak (3 saat)

Nitel araştırma nedir?

Nitel araştırmanın temel özellikleri ve ilkeleri

Nitel araştırmanın avantajları ve dezavantajları

Nicel araştırma yöntemleri ile karşılaştırma

Modül 2: Nitel Araştırmalarda Araştırma Tasarımı (3 saat)

Nitel araştırmada araştırma sorularının formüle edilmesi

Uygun nitel araştırma desenlerinin seçilmesi

Nitel araştırmada örnekleme teknikleri

Nitel araştırmada etik hususlar

Modül 3: Veri Toplama Yöntemleri (3 saat)

Derinlemesine görüşmeler: Görüşmeleri planlama, yürütme ve analiz etme

Odak grupları: Veri toplamak için grup dinamiklerini kullanma

Gözlemsel araştırma: Katılımcı gözlem ve katılımcı olmayan gözlem

Belge analizi: Yazılı ve görsel verileri analiz etme

Modül 4: Veri Analizi ve Yorumlama (3 saat)

Kodlama ve tematik analiz

Yorumlayıcı fenomenolojik analiz

Temellendirilmiş teori yaklaşımı

Anlatı analizi

Modül 5: Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenilirlik (3 saat)

Nitel araştırmada geçerliliğin artırılması

Güvenilirlik ve inanılırlığın tesis edilmesi

Önyargı ve öznelliğin ele alınması

İç ve dış geçerliliğin dengelenmesi

Modül 6: Nitel Araştırma Yazma ve Raporlama (3 saat)

Nitel araştırma bulgularının düzenlenmesi ve sunulması

Araştırma yazılarına alıntı ve anlatıların dahil edilmesi

Nitel araştırma makaleleri yazmak için stratejiler

Nitel araştırmaların raporlanmasında etik konular

Modül 7: Nitel Araştırmada İleri Konular (3 saat)

Karma yöntem araştırması: Nitel ve nicel yaklaşımların birleştirilmesi

Nitel araştırmada otoetnografi ve düşünümsellik

Nitel veri toplama ve analizinde teknoloji kullanımı

Modül 8: Alıştırmalar, denemeler, pratik çalışma (3 saat)

Birden fazla değerlendirme sınavları (notlama için değil öğrenme amaçlı tasarlanmış sınavlar)

Sınavların anında değerlendirilmesi ve geri bildirim

Hataların analizi ve düzeltme stratejileri